Претседателски кандидати за поширока поддршка

На приближно два месеца пред шестите претседателски избори, кои ќе се одржат на 21 април 2019 година, на кои ќе се избере петтиот претседател на Републиката, ВМРО-ДПМНЕ ја избра Гордана Силјановска за свој кандидат за претседател. Со тоа една недела пред изборот на својот кандидат, СДСМ добива дополнително време за анализа кој кандидат е најдобро да го кандидира.

Read more

Со­о­чу­ва­ње со ан­ти­вак­ци­не­ри­те

Де­но­ви­ве, ко­га јав­но­ста е по­тре­се­на и жа­ли за смрт­ни слу­чаи пре­диз­ви­ка­ни од ма­ли си­па­ни­ци (мор­би­ли), бо­лест што мо­же да се пре­ве­ни­ра со вак­ци­на, по­треб­но е здрав­стве­ни­те вла­сти и вла­сти­те во­оп­што да при­ста­пат кон проб­ле­мот на не­си­гур­но­ста и сом­не­ва­ње­то кон вак­ци­ни­те и осо­бе­но кон ан­ти­вак­ци­не­ри­те што во­дат ма­ни­пу­ла­тив­на кам­па­ња. Пр­во тре­ба да се приз­нае де­ка има проб­лем. При кра­јот на де­ка­да­та на СЗО 2011-2020 за све­тот (зем­ја), во ко­ја си­те ин­ди­ви­дуи и за­ед­ни­ци има­ат жи­вот без бо­ле­сти што мо­жат да се пре­ве­ни­ра­ат со вак­ци­ни, ние има­ме епи­де­ми­ја на ма­ли си­па­ни­ци (мор­би­ли). Ре­ше­ни­е­то на проб­ле­мот не мо­же да се ре­ши са­мо со за­бра­ни ту­ку мо­ра да се истра­жи, да се утвр­дат ле­ги­тим­ни­те за­гри­же­но­сти и из­во­ри­те на лаж­ни ве­сти и да се под­го­тви ја­вен при­стап ка­ко да по­стиг­не­ме жи­вот без бо­ле­сти што мо­жат да се пре­ве­ни­ра­ат со вак­ци­ни. И ту­ка тре­ба да се сог­ле­да­ат и гло­бал­ни­те и стран­ски­те искус­тва, би­деј­ќи проб­ле­мот на не­си­гур­но­ста и сом­не­ва­ње­то кон вак­ци­ни­те не е са­мо кај нас и ту­ка.

Read more

Самостојни претседателски избори?

Се приближуваме кон шестите претседателски избори, кои ќе се одржат во април 2019 година, на кои ќе се избере петтиот претседател на Републиката. Сите претседателски избори досега се со свое значење, а овие, шести по ред, ќе бидат значајни по две работи: тие се први избори по промената на името и самостојни претседателски првпат по 2004 година.

Read more